دفتر مرکزی

اهواز، کیانپارس ، خیابان پهلوان شرقی، مجتمع واد

دفترپشتیبانی

اهواز، زیتون کارمندی، خیابان حجت، مجتمع کامپیوتری زیتون، طبقه اول

کارخانه

اهواز، جاده پدافند، سایت بنکداران، خیابان اول، کارخانه اروند رایانه پارس

فکس

33369055 (061)

Loading
Your message has been sent. Thank you!